Předmět Přípravný kurz anglický jazyk B1 je určen studentům neanglistům, kteří mají v rámci svého studia na FF JU povinnost složit zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je koncipován tak, aby studenti upevnili a dále rozšiřovali své jazykové znalosti a dovednosti směrem k dosažení úrovně B1. Náplň kurzu je volena tak, aby byly procvičovány všechny řečové dovednosti - čtení a poslech s porozuměním, psaní i ústní interakce. Kurz je realizován formou pravidelných seminářů doplněných e-learnigovou studijní podporou v Moodle. V kurzu vyučují pod vedením garanta předmětu vybraní studenti navazujícího magisterského programu učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Cílem předmětu Přípravný kurz anglický jazyk B1 je upevnit stávající jazykové znalosti a dovednosti studentů a dále je rozvíjet směrem k dosažení úrovně B2 Společného referenčního rámce pro jazyky.