Cílem předmětu je detailní poznání vlivu polutantů na vodní prostředí. Prvořadá pozornost je věnována vstupu cizorodých látek do vodního ekosystému, jejich mechanizmu účinku na vodní organismy a diagnostice otrav.

Základní tematické okruhy jsou následující:

1.            Úvod do vodní toxikologie, vymezení toxikologických pojmů, mechanismy toxikologického působení.

2.            Vstup polutantů do vodního ekosystému.

3.            Zdroje znečištění vodního prostředí.

4.            Testy toxicity na organizmech vodního prostředí.

5.            Účinky změny teploty, pH, koncentrace kyslíku.

6.            Chlór, kyanidy, dusitany, fenoly, ropné látky, tenzidy a jejich vliv na ryby.

7.            Pesticidy a jejich vliv na vodní prostředí.

8.            Toxické kovy a jejich vliv na vodní ekosystém.

9.            Endokrinní disruptory, Farmaka ve vodním prostředí a jejich vliv na vodní organizmy.

10.          Monitoring cizorodých látek ve vodním prostředí.

11.          Kumulace a přetrvávání toxických látek ve vodních organizmech, a jejich dopady na zdraví člověka jako konzumenta.

12.          Diagnostika havarijních úhynů vodních organizmů.