Základní orientace v otázkách ochrany přírodního prostředí a krajiny v jednotlivých složkách ve vazbě na legislativu evropského společenství (ovzduší, voda, půda, vegetace, fauna) a základy cílevědomé tvorby krajiny (Tvorba územních systémů ekologické stability, revitalizace).