- porozumět důležité změně v orientaci zdravotní politiky od roku 1978 v Evropských zemích - pochopit význam výchovy ke zdraví a jejího začlenění do systému péče o zdraví - pochopit příčiny nedostatečného zdravotního uvědomění jednotlivců, rodin a komunit - pochopit výchovu ke zdraví jako neoddělitelnou součást ošetřovatelské péče - pochopit zdravého způsobu života pro snižování nákladů na léčbu onemocnění a komplikací - uvědomit si reálné obtíže, které ve společnosti brání zlepšování zdraví obyvatelstva