Kurz si klade za cíl představit strukturalismus jako jeden z hlavních myšlenkových proudů v humanitních a společenských vědách dvacátého století vycházející z odkazu de Saussurovy strukturální lingvistiky. V průběhu kurzu bude sledováno pronikání inspirace z jazykovědy do dalších oblastí humanitně a společenskovědně orientovaných oblastí bádání: antropologie (Lévi-Strauss), historiografie (Braudel, Foucault), literární vědy (Jakobson, Barthes) a teorie dalších druhů umění. Na pozadí jednotlivých teorií bude průběžně věnována pozornost zastřešujícímu tématu, totiž strukturalistickému pojetí znaku a myšlence obecné teorie znaku, sémiotice: v jakém ohledu byl během přenosu z jazykovědy do dalších tematických oblastí zachován základní konceptuální rámec rozvinutý de Saussurem, a v čem se naopak proměnil. Prostor bude také věnován kritickým pohledům na strukturalistický projekt (Benveniste, Ricoeur, filozofická hermeneutika).