Seznamuje s novou rolí sestry mentorky, činností supervize a uplatnění teoretických poznatků a praktických dovedností z didaktiky v rámci vedení a edukace oš. týmu. Cílem předmětu je připravit studenta/ku tak, aby byl/a schopen/a samostatně využít vyučovací metody a techniky včetně pedagogické komunikace, supervize a kritického myšlení ve vyučovacím procesu při působení v teoretické i praktické výuce ošetřovatelských předmětů a byl/a schopen/na efektivně pracovat s pedagogickou dokumentací i v roli sestry mentorky na pracovišti. Student/ka je seznámen/a se specifickou problematikou výuky v ošetřovatelských předmětech.