Středa, 15:30–17:05, S2 (S)

TÉMA:

Téma kurzu spadá do dvou teoretických oblastí, do současné estetiky každodennosti (aesthetics of everyday) a současných vizuálních studií (visual studies). Propojující dimenzí je v rámci kurzu tradice tzv. "pěší estetiky" (pedestrian aesthetics), která je založena na konfrontaci dvou odlišných perspektiv, které řídí nejen organizaci vizuálního pole, či šířeji "distribuci smyslového", nýbrž i uspořádání, výstavbu a systém pravidel organizující konkrétní urbánní či krajinný prostor. První perspektivou je zkušenost pěšího pohybu přírodním/krajinným a městskýmprostorem, druhou jsou pak perspektivy podřizující možnosti naší zkušenosti různým více či méně technologicky pokročilým způsobům pohybu (především automobilové dopravě). V rámci kurzu jsou zvažovány dopady na celek naší zkušenosti, doprovázející organizaci urbánního a krajinného prostoru v postupném, nicméně stále rychlejším a masivnějším přechodu od první perspektivy k druhé.

Atestace:

Studenti a studentky obdrží zápočet za (1) pravidelnou a aktivní účast v seminářích a (2) úspěšné absolvování písemného testu, jenž bude složen z otázek, které se budou vázat výhradně k textům diskutováným v rámci semináře.