Cílem přednášky je seznámit studenty se základními principy navrhování a testování hypotéz ve vědecké práci, s hypoteticko-deduktivním přístupem, s významem experimentů, s organizací experimentálního uspořádání a se statistickým hodnocením experimentů ale i pozorování. Ve všech případech bude kladen důraz na praktické aspekty a na problémy, které vznikají při práci v terénu. Studenti musí pochopit rozdíl mezi zjištěním korelace a kauzální závislosti a roli manipulativních experimentů pro zjišťování kauzality. Po absolvování přednášky by studenti měli být schopni naplánovat experiment nebo terénní sledování tak, aby statistické vyhodnocení bylo možné bez znásilňování základních principů statistiky a díky vysokému podílu praktik by měli být schopni vyhodnotit většinu vlastních dat. V představovaných statistických metodách je kladen důraz na metody mnohorozměrné analýzy dat s užitím programů CANOCO a TWINSPAN, a dále na pokročilé ANOVA modely.