Přednáška seznamuje s konstituováním pozdně gotických architektonických principů ve střední Evropě a s jejich odrazem v soudobé sakrální architektuře jižních Čech. Připomenuty budou především památky na Českokrumlovsku a osobnost jejich stavitele Hans Getzingera.