Přednáška představuje základní otázky morfologie a její jednotky, definuje slovní druhy a dále se věnuje podrobnému popisu jednotlivých slovních druhů, jejich kategorií a syntaktických a sémantických charakteristik. V zimním semestru se zaměřuje na substantiva, adjektiva, zájmena a adverbia, v letním semestru na slovesa a neohebné slovní druhy. Seminář se věnuje prohlubování a praktickému procvičování probrané látky.