Kurz podává přehled o základních moderních pojetích textu a konceptualizaci způsobů, jimiž je v textu utvářen význam, a to se zřetelem jak ke genezi textu (strukturace, kompozice, principy označování a odkazování), tak i k jeho recepci (analytické nástroje pro rozumění textu a jeho interpretaci). Cílem kurzu je, aby studenti získali základní analytické povědomí o chápání textu (v širokém slova smyslu) jako základního nástroje lidské komunikace, a to i se zohledněním shod a rozdílů mezi mluvením a psaním. Důraz je položen na specifičnost kulturního textu a jeho pozici v kulturním kontextu.