Kurz uvádí studenty do problematiky zpracování vlastního výzkumného projektu v oboru lingvistiky. Seznamuje se smyslem výzkumného projektu a jeho strukturou a objasňuje základní principy sběru, zpracování a analýzy jazykových dat. Pozornost je věnována jak vypracování ryze teoreticky pojatým projektům, tak projektům prakticky orientovaným, včetně projektů využívajících korpusové nástroje. Výchozím textem pro kurz je učebnice Wray Alison and Bloomer, Aileen. Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language. 2nd edition. London: Hodder Arnold, 2006. Čerpáno je především ze tří stěžejních kapitol tohoto materiálu: oblasti možného lingvistického výzkumu, techniky sběru dat (jak kvalitativních, tak kvantitativních), nástroje používané pro analýzu dat a techniky sepsání dosažených výsledků výzkumu. Vlastní náplň seminářů je následně utvářena s ohledem na výzkumné zájmy a potřeby účastníků kurzu. Kurz má za cíl připravit studenty na zpracování vlastního jazykovědného projektu. Výstupem kurzu je splnění čtyř úkolů, na kterých si student svoji připravenost ověří: 1) formulace vlastní výzkumné otázky; 2) napsání podkladu pro zadání vlastní bakalářské práce (BP); 3) vytvoření pracovní osnovy; 4) nastavení pracovního kontaktu se svým budoucím vedoucím BP. Kurz je rozvržen do 14 devadesátiminutových seminářů. Alternativně je možné kurz vyučovat formou třídenního intenzivního školení.
Kurz uvádí studenty do problematiky zpracování vlastního výzkumného projektu v oboru lingvistiky. Seznamuje se smyslem výzkumného projektu a jeho strukturou a objasňuje základní principy sběru, zpracování a analýzy jazykových dat. Pozornost je věnována jak vypracování ryze teoreticky pojatým projektům, tak projektům prakticky orientovaným, včetně projektů využívajících korpusové nástroje. Výchozím textem pro kurz je učebnice Wray Alison and Bloomer, Aileen. Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language. 2nd edition. London: Hodder Arnold, 2006. Čerpáno je především ze tří stěžejních kapitol tohoto materiálu: oblasti možného lingvistického výzkumu, techniky sběru dat (jak kvalitativních, tak kvantitativních), nástroje používané pro analýzu dat a techniky sepsání dosažených výsledků výzkumu. Vlastní náplň seminářů je následně utvářena s ohledem na výzkumné zájmy a potřeby účastníků kurzu. Kurz má za cíl připravit studenty na zpracování vlastního jazykovědného projektu. Výstupem kurzu je splnění čtyř úkolů, na kterých si student svoji připravenost ověří: 1) formulace vlastní výzkumné otázky; 2) napsání podkladu pro zadání vlastní bakalářské práce (BP); 3) vytvoření pracovní osnovy; 4) nastavení pracovního kontaktu se svým budoucím vedoucím BP. Kurz je rozvržen do 14 devadesátiminutových seminářů. Alternativně je možné kurz vyučovat formou třídenního intenzivního školení.

Kurz uvádí studenty do problematiky zpracování vlastního výzkumného projektu v oboru lingvistiky. Seznamuje se smyslem výzkumného projektu a jeho strukturou a objasňuje základní principy sběru, zpracování a analýzy jazykových dat. Pozornost je věnována jak vypracování ryze teoreticky pojatým projektům, tak projektům prakticky orientovaným. Výchozím textem pro kurz je učebnice Wray Alison and Bloomer, Aileen. Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language. 2nd edition. London: Hodder Arnold, 2006. Čerpáno je především ze tří stěžejních kapitol tohoto materiálu: oblasti možného lingvistického výzkumu, techniky sběru dat (jak kvalitativních, tak kvantitativních), nástroje používané pro analýzu dat a techniky sepsání dosažených výsledků výzkumu. Vlastní náplň seminářů je následně utvářena s ohledem na výzkumné zájmy a potřeby účastníků kurzu. Kurz je rozvržen do 14 devadesátiminutových seminářů. Alternativně je možné kurz vyučovat formou třídenního intenzivního školení. Kurz má za cíl připravit studenty na zpracování vlastního jazykovědného projektu. Výstupem kurzu je splnění čtyř úkolů, na kterých si student svoji připravenost ověří: 1) formulace vlastní výzkumné otázky; 2) napsání podkladu pro zadání vlastní bakalářské práce (BP); 3) vytvoření pracovní osnovy; 4) nastavení pracovního kontaktu se svým budoucím vedoucím BP.


The course guides students through the key principles, issues and contributions of core research methods conventionally employed in Linguistics. The course introduces students to the purpose and structure of a research project, and takes them through the steps involved in the data collection, processing, and analysis. Instruction is provided both on the undertaking of theory-only projects and data-based research, , including projects employing corpus tools.

The course follows an established text in the field, Wray Alison and Bloomer, Aileen. Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language. 2nd edition. London: Hodder Arnold, 2006. In particular, it draws on reading relevant to each of the three parts of a research project: Areas of study and project ideas, Techniques for collecting data (both qualitative and quantitative), Tools for data analysis and project writing. The text, however, is not followed diligently in every respect as the actual course content is adapted to the needs and research interests of the course participants.

The course aims to provide students with a solid foundation for setting out and undertaking their own linguistic research project. On completing the course, the students are expected to achieve four milestones: 1) formulate their own research question; 2) write and submit a research proposal for evaluation; 3) set out a research plan; 4) establish a working liaison with their future supervisor.

The course is designed into 14, ninety-minute, independent sessions. Alternatively, the course may also be delivered over three intensive training days.