Přednášky objasňují fonologický vývoj češtiny v období předhistorickém (pračeském) a historickém (staročeském) až do novověku (období střední češtiny). Důraz je kladen na morfologický vývoj základních slovních druhů, zejména sloves. Výklady jsou doplněny informacemi o historickém vývoji nářečí. Teoretické poznatky jsou ověřeny rozborem vybraných textů vztahujících se k tématům přednášek.