Připravit studenta tak, aby byl schopen/na samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. Poskytnout mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Rozvoj odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvoleného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti.
Student/ka zná metodiku výzkumné práce. Student/ka umí stanovit a formulovat hypotézu. Student/ka umí zpracovat empirická data a statistické údaje. Student/ka umí vyvodit závěry práce. Student/ka umí vést diskusi. Student/ka dbá na formální úpravu a jazykovou stránku práce. Student/ka zná způsob prezentace bakalářské práce