Cíle: - získat znalosti a dovednosti praktického zvládnutí podání předlékařské první pomoci - seznámit se s organizací a zásadami předlékařské první pomoci - seznámit se zásadami transportu raněných v terénu, domácnosti i ve zdravotnických zařízeních

Anotace:

 

Předlékařská pomoc a péče je teoreticko-praktický předmět, který studentům představuje základní postupy bezprostřední nelékařské pomoci u život ohrožujících stavů.

Předmět je obeznámí s důležitými pojmy, historií oboru, s postupy pro rozpoznávání různých druhů zranění, se zásadami první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví, tzn. s doporučenými postupy poskytování předlékařské první pomoci pro záchranu života.
Studenti si osvojují základní znalosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí úkonů
při poskytování předlékařské první pomoci s důrazem na úkony zachraňující život, postupy nezbytnými při resuscitaci a postupy při ošetření jednotlivých druhů poranění. Získají základní vědomosti a dovednosti v obvazové technice, stavění krvácení, kardiopulmonální resuscitaci dětí a dospělých dle koncepce ERC doporučení z roku 2015. Učí se rozhodnout
o správném postupu dle klinických doporučení a zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo, včetně základní dovednosti transportu raněných.


Cíle: 
  • získat znalosti a dovednosti praktického zvládnutí předlékařské první pomoci
  • seznámit se s organizací a zásadami předlékařské první pomoci
  • schopnost definovat základní algoritmy při poskytování první pomoci, popsat postupy vedoucí k záchraně člověka při různých modelových situací
  • seznámit se s použitím automatického externího defibrilátoru při resuscitaci postiženého
  • seznámit se zásadami transportu raněných v terénu, domácnosti i ve zdravotnických
    zařízeních