Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními informacemi o jakosti přírodních vod a možnostmi jejich ochrany a zlepšení.Fyzikální vlastnosti vody, charakteristika jednotlivých prvků hydrografické sítě. Hodnocení jakosti vody podle způsobu využití, biologie povrchových vod, trofie a saprobita, revitalizační efekty. Akumulace vody. Ochranná pásma, samočistění a čistění vod. Oběh látek vodou v přírodě, chemizmus vod. Hospodaření s vodními zdroji, jejich využití, potřeba ochrany vod. Využití vody v zemědělství a ve venkovských sídlištích. Zemědělské hospodaření ve vodohospodářsky významných oblastech - akumulace vod, PHO. Využití a ochrana vod v lesním hospodářství. Vodárenské využití povrchových vod a jejich ochrana. Využití vody k chovu ryb a drůbeže. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině a v PHO. Léčebné a rekreační využití vod. Vodní zdroje podzemní a povrchové. Technologické vody v průmyslu a zemědělství. Znečištění vody v průmyslu a v zemědělství. Významné vodohospodářské soustavy v ČR. Oborová legislativa.