Předmět je zaměřen na poskytnutí vědomostí a dovedností nezbytných pro zvládnutí metodologie výzkumu na úrovni odpovídající magisterskému vzdělání ve studijním oboru ošetřovatelství. Svým obsahem předmět navazuje na již dříve nabyté vědomosti z ošetřovatelského výzkumu, které rozšiřuje a staví je do hlubších souvislostí. Důraz je kladen především na osvojení standardních metodologických postupů uplatňovaných v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a na porozumění významu vědecké práce pro současné ošetřovatelství.