Předmět uvádí do pedagogických myšlenek a koncepcí významných filozofů/pedagogů minulosti a součas­nosti, a to skrze přehled soudobých kon­cepcí výchovy a vzdělávání v jejich historické perspektivě. Cílem předmětu je podněcovat studenty k hlubšímu promýšlení hodnotových východisek rozmanitých pojetí výchovy a vzdělávání a souvisejících diskurzů, které se promítají do vzdělávacích koncepcí na rovině státní vzdělávací politiky, na rovině vymezení poslání vzdělávacích institucí i na rovině subjektivních teorií výchovy, a vést je k vědomému utváření vlastního zdůvodněného "pedagogic­kého kréda", resp. k reflexi ideové dimenze vlastního pedagogického myšlení (pojetí cílů, smyslu a hodnot) jako východiska pedagogického jednání.