Jedná se o úvodní kurz celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu prvních 6 lekcí učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová).

Jedná se o úvodní kurz celkem čtyřsemestrálního kurzu latiny. Cílem kurzu je osvojení základů latinské gramatiky a potřebné slovní zásoby v rozsahu 6 lekcí učebnice Latina nejen pro teology (Milena Přecechtělová). Gramatika obsahuje: - substantiva 5 deklinací - adjektiva 3 deklinací, stupňování adjektiv a adverbií - slovesa 1.-4. konjugace: prézentní kmen, indikativ imperfekta a futura, participium prez. akt. - sloveso esse a odvozeniny - zájmena přivlastňovací, osobní, zvratná, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, záporná, zájmenná adjektiva - číslovky