Předmět se zaměřuje na spirituální složku osobnosti člověka ve stáří. Cílem předmětu je ukázat stáří jako vývojové období se specifickými úkoly a možnostmi zejména v duchovní oblasti života, dovést studenty k porozumění stěžejním duchovním potřebám seniorů a vybavit je věcnými znalostmi z oblasti současné praxe duchovní péče o staré lidi v ústavní a nemocniční péči. TENTO PŘEDMĚT JE JEDNÍM Z PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH K ABSOLVOVÁNÍ PRAXE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ. JEHO ABSOLVOVÁNÍ JE VYŽADOVÁNO U STUDENTŮ, KTEŘÍ PÍŠÍ BAKALÁŘSKOU ČI DIPLOMOVOU PRÁCI NA TÉMA STÁŘÍ, SENIOŘI (APOD.)


Předmět se zabývá oblastí asistivních technologií v sociální práci. Toto označení zahrnuje pomůcky, postupy a principy, které pozitivně ovlivňují kvalitu života osob znevýhodněných fyzicky, psychicky či sociálně. Asistivní technologie přispívají ke zlepšení fyzických a duševních funkcí uživatelů, k jejich participaci na společenském životě či zmírňují negativní vlivy okolí. Podporují nezávislost a sebeúctu uživatelů. Na druhou stranu, nevhodné využití těchto technologií může atakovat lidskou důstojnost a působit proti sociální inkluzi. S technologickým rozmachem a dostupností asistivních technologií roste i jejich význam a vliv na kvalitu života uživatelů sociálních služeb.  Předmět se proto zaměřuje na vymezení, možnosti a limity asistivních technologií a věnuje se etickým otázkám a rámci spojených s jejich užíváním. Záměrem předmětu je provést studenta těmito tématy převážně v praktickém prostředí organizací,  které s asistivními technologiemi pracují a poskytují je svým uživatelům.  

Obsah bloků:  

1.       Úvod do tématu: vymezení a rozdělení asistivních technologií

2.       Nové trendy ve vzdělání a aktivizačních činnostech seniorů: virtuální realita a roboti

4.       Senioři a digitální technologie (vstup odborníků z praxe)

5.       Exkurze: Tísňová péče ( Život  90), Smart domácnost ( Český institut robotiky a kybernetiky) a následná skupinová reflexe

6.        Prezentace skupinového projektu

7.        Prezentace skupinového projektu Komunikace studentů v kombinované formě studia s vyučujícím probéhá prostřednictvím systému Moodle, ve kterém budou pro studenty k dispozici  studijní  materiály, které není možné přímo nastudovat z odborné literatury a dále prostřednictvím emailové komunikace či Skype.