Předmět navazuje na obecné uvedení do pedagogiky, přičemž se zaměřuje na porozumění specifikům pedagogiky volnočasové. Východiskem je vlastní praxe studentů v oblasti pedagogiky volného času, cílem je vytvářet prostor pro osvojování pedagogické teorie ve smyslu získávání náhledu na vlastní pedagogické jednání. Důraz je přitom kladen na zvyšování vnímavosti ke vztahovým pedagogickým fenoménům, na kvalitativní chápání volného času a porozumění jeho relevanci pro pojetí výchovy a vzdělávání.
Studenti pochopí roli pedagogiky volného času jako vědního oboru reflektujícího praxi výchovy ve volném čase; znají cíle a principy pedagogiky volného času, dokáží vymezit pedagogiku volného času vzhledem k souvisejícím oborům.
Studenti pochopí roli pedagogiky volného času jako vědního oboru reflektujícího praxi výchovy ve volném čase; znají cíle a principy pedagogiky volného času, dokáží vymezit pedagogiku volného času vzhledem k souvisejícím oborům.