Cílem předmětu je vést studenty k hlubší reflexi teorií a metod sociální práce, která je nutná k podpoře vlastní profesní identity. Student je motivován a veden k samostudiu, rešerši zahraniční literatury. Student si tak v rámci předmětu upevní znalosti a pochopení teorií a metod sociální práce a osvojí si jejich aplikační rovinu včetně dovednosti reflektovat a argumentovat vhodnost dané aplikace. Předmět by měl napomoci rozvinout profesionální identitu sociálních pracovníků.
Cílem předmětu je vést studenty k hlubší reflexi teorií a metod sociální práce, která je nutná k podpoře vlastní profesní identity. Student je motivován a veden k samostudiu, rešerši zahraniční literatury. Student si  v rámci předmětu upevní znalosti a pochopení teorií a metod sociální práce a osvojí si jejich aplikační rovinu včetně dovednosti reflektovat a argumentovat vhodnost dané aplikace. Předmět by měl rozvinout profesionální identitu sociálních pracovníků.

Cíle předmětu (anotace)

Poněvadž jsou teorie využívané v SP podle Turnera (1979) užitečné tím, že umožňují vysvětlovat vlastní profesní činnost jiným lidem a dávat prostor pro její přezkoumávání, a mimo jiné též tím, že zvyšují pocit sebejistoty sociálního pracovníka, což jsou žádané atributy pro potenciální posun ze současné situace - mizérie - sociální práce, je snahou tohoto předmětu vést studenty k další a hlubší reflexi teorií a metod sociální práce.

Studenti si tak v rámci předmětu upevní znalosti a pochopení teorií a metod sociální práce a osvojí si jejich aplikační rovinu včetně dovednosti reflektovat a argumentovat vhodnost dané aplikace. Předmět by měl napomoci rozvinout profesionální identitu sociálních pracovníků.

Předpoklady (očekávaná vstupní úroveň znalostí a dovedností)

Předmět nepředpokládá žádné vstupní znalosti nad rámec požadavků přijímacího řízení, tj. očekává absolvování bakalářského studijního programu splňujícího Minimální standard ASVSP.

Požadavky na studenta

·         Při absenci studenta/studentky na výuce zjištění si od kolegů v ročníku aktuálních požadavků a podmínek studia předmětu, které jsou vždy dospecifikovány na první úvodní hodině výuky předmětu, na kterou by měl již student/ka přijít s výběrem teorií a metod sociální práce vzhledem ke zvolené cílové skupině nebo problémové interakci mezi lidmi a sociálním prostředím,

·         studium základní literatury,

·         prostudování studijních materiálů,

·         zpracování a prezentace referátu,

·         práce se zahraničními zdroji,

·         aktivní účast na diskusích.

Přehled studijní literatury a dalších studijních pomůcek

Povinná základní studijní literatura:

 • Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál s.r.o., 2013. ISBN 978-80-262-0366-7, včetně použité literatury u jednotlivých hesel.

Zdroj je dostupný v knihovně a to i v prezenční formě.

Doporučená rozšiřující studijní literatura:

 • BALDWIN, Mark W. Care management and community care : social work discretion and the construction of policy. Aldershot: Ashgate, 2000. ix, 196. ISBN 075461283X.
 • COLLINS, Donald, Catheleen JORDAN
 • a Heather COLEMAN. An introduction to family social work. 3rd ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010. xxii, 428. ISBN 9780495601883.
 • COULSHED, Veronica a Joan ORME. Social work practice : an introduction. 4th ed. Houndmills, Balsingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006. xiii, 322. ISBN 9781403921550.
 • Fellin, P. 1995. The Community and the Social Worker. F.E. Peacock Publisher, Itasca.
 • HARDINA, Donna. Analytical skills for community organization practice. New York: Columbia University Press, 2002. xii, 390. ISBN 0231121806.
 • KLEIN, David M. a James M. WHITE. Family theories : an introduction. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996. xxii, 294. ISBN 0803958536.
 • MCDONALD, Ann. Understanding community care :a guide for social workers. Basingstoke: Palgrave, 1999. xiii, 265. ISBN 0-333-67592-4.
 • MONK, Gerald. Narrative mediation : a new approach to conflict resolution. Edited by John Winslade. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. xviii, 261. ISBN 0787941921
 • Netting, F.E., Kettner, M.P., McMurtry, S. 1993. Social Work Macro Practice. Longman.New York, London.
 • PHILLIPSON, Chris. Reconstructing old age :new agendas in social theory and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998. viii, 161. ISBN 0-8039-7989-4.
 • POWELL, Fred. The politics of social work. 1st pub. London: SAGE Publications, 2001. 186 s. ISBN 0761964126.
 • Reflective practice in social work. Edited by Christine Knott - Terry Scragg. Exeter: Learning Matters, 2007. xii,159 p. ISBN 9781844450824.
 • REID, William J. a Laura EPSTEIN. Task-centered casework. New York: Columbia University Press, 1972. vi, 275 s. ISBN 0-231-03466-0.
 • Social work with children and families. Edited by Maureen O'Loughlin - Steve O'Loughlin. 2nd ed. Exeter: Learning Matters, 2008. ix, 145. ISBN 9781844451449.
 • Strategies of community intervention. Edited by Jack Rothman - John L. Erlich - John E. Tropman. 6th ed. Itasca: F.E. Peacock Publishers, 2001. xiv, 497. ISBN 0875814360.
 • THOMPSON, Neil. Anti-discriminatory practice. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave, 2001. xi, 194 s. ISBN 0-333-96391-1.
 • THOMPSON, Neil. Understanding social work : preparing for practice. Edited by Jo Campling. 1st pub. Houndmills: Macmillan Press, 2000. xvii, 190. ISBN 033371749X.
 • THOMPSON, Sue. The critically reflective practitioner. Edited by Neil Thompson. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. xi, 183. ISBN 9780230573185

Další studijní pomůcky:

Texty v odborných časopisech jako Sociální práce a Caritas et Veritas apod.

Způsob zakončení předmětu:      zápočet

Zápočet je udělen při splnění požadavků a povinností popsaných výše.

Aktivní účastí na diskusích se rozumí min. 50 – 70 % účast na cvičeních – upřesní se první hodinu dle rozvrhování společných konzultací – a to při společné reflexi právě vyslechnutých referátů. 

Zpracovatel referátu je rovněž aktivně zapojen a schopen reflexe referátu.

Student/studentka odevzdaným seznamem použitých zdrojů dalším způsobem potvrzuje práci s odbornými zdroji, jejichž vhodnost, po stránce kvality, hodnotí vyučující.