Název semináře je v němčině z těchto důvodů:

1.    probíhá převážně v němčině, a to jak proto, aby umožnil českým studentům konverzaci v němčině, tak i pro případnou účast studentů pocházejících z německé jazykové oblasti (např. v rámci programu Erasmus);

2.    v češtině se dosud neetabloval pojem věda či nauka o volném čase, takže označení tematiky semináře v originále se jeví vhodnější

Cílem semináře je naučit studenty pracovat s cizojazyčným textem z oboru pedagogika volného času. Student je po absolvování schopen:

1.    S pomocí slovníku a dalších pomůcek samostatně přeložit do češtiny německý odborný text pojednávající o volném čase.

2.    Vystihnout stručně obsah delšího německého textu a použít jej při další práci.

3.    Zvládat základní konverzaci o odborném tématu v německém jazyce.

Hlavní smysl předmětu spočívá v odstranění jazykové bariéry (obav z používání cizího jazyka) při studiu konkrétních témat, např. při zpracovávání diplomové práce.

Předpoklady (očekávaná vstupní úroveň znalostí a dovedností)

Vstupním předpokladem je úspěšně ukončené studium německého jazyka v rámci předchozího bakalářského studia, případně odpovídající zkouška z německého jazyka (mimo studium). Předmět není vhodný pro začátečníky v němčině. Naopak je velmi vhodný pro studenty, kteří studovali v rámci mezinárodní výměny (Erasmus) v německé jazykové oblasti.

Počet kreditů:                 3

Typ předmětu:                povinně volitelný

Doporučený ročník:      2

Semestr:                            LS

Požadavky na studenta

·     Student v rámci semináře zpracuje referát na základě rozsáhlejšího německého odborného textu (20–30 stran).

·     Student při závěrečném kolokviu prezentuje německy svůj referát.

·     Student je schopen odpovídat na dotazy vyučujícího a ostatních účastníků.

·     Student odevzdá referát po přednesení v písemné formě.

Organizace studia

Při studiu v prezenční formě studia vyučující v prvním semináři seznámí účastníky s problematikou a rozdělí podklady pro referáty. Při druhém semináři prezentuje vyučující „vzorový referát“ a diskutuje o něm. Při dalších seminářích probíhají prezentace jednotlivých referátů, které jsou spojeny s diskusí.

V kombinované formě studia úvodní instruktáž a rozdělení podkladů probíhá individuálně. Prezentace (bez diskuse, pouze s doplňujícími otázkami) probíhá při zápočtovém kolokviu.

Individuální práce studenta (kontrola samostatného studia)

Studenti zpracovávají referát z textů, které obdrží od vyučujícího. Jsou to klasická i aktuální díla německé vědy o volném čase, příp. pedagogiky volného času.

Rozsah německého textu (podkladu pro referát) bude 20-30 stran. Student zpracuje z tohoto textu referát v němčině o rozsahu cca 5 stran, který přednese při závěrečném kolokviu.