Přednášky navazující na Úvod do pedagogiky prohlubují znalosti a pochopení těch oblastí pedagogiky, jež bývají tradičně řazeny do oborů nazývaných "obecná didaktika" (teorie vzdělávání) a "teorie výchovy". Představuje klíčové koncepty teorie edukačních procesů v systémových souvislostech, a to zejména s ohledem na teorii kurikula. Důraz je kladen zejména na vzájemnou provázanost jednotlivých forem (koncepční, projektová, realizační, rezultátová, efektová) a dimenzí (ideová, obsahová, organizační, metodická) kurikula, na pochopení procesů souvisejících s tvorbou a transformací kurikula. Studenti pedagogiky volného času jsou tak připravováni pro navazující Metodiky zájmových činností, studenti oboru Náboženská výchova a etika (resp. Učitelství náboženství a etiky) získávají potřebný základ pro didaktiku náboženství a etiky.