Předmět slouží jako všeobecný úvod do studia pedagogiky a buduje základ pro studium dalších předmětů zabývajících se otázkami jednotlivých pedagogickým disciplín. Z hlediska profesního zaměření studia pedagogiky je hlavním cílem předmětu vytvořit prostor pro sebereflexi studentů vzhledem k vlastní zkušenosti s jednáním v pedagogických situacích. Za klíčové je přitom považováno porozumění pedagogice jako eticky ukotvenému jednání v pedagogických situacích, a to v kontrastu s pojetím pedagogiky jako sociální nebo humanitní vědy. Důraz je proto kladen také na porozumění základní pedagogické terminologii a porozumění přístupům, které pedagogiku pojímají jako vědu sociální a jako humanitní (filosofující) obor.