Cílem předmětu je zvládnutí teoretických základů i praktických postupů při pěstování a využívání pícních druhů a cenóz včetně otázek jejich uplatnění při trvale udržitelném hospodaření v krajině. Získání teoretických znalostí a praktických dovedností v následujících tématech: Postavení a význam pícninářství v zemědělství a při ochraně a tvorbě krajiny. Vývojové směry a perspektivy pícninářství v ČR a ve světě. Kvantitativní, kvalitativní, ekologické a ekonomické požadavky na pícní druhy a cenózy. Význam, uplatnění, biologické vlastnosti, ekologické požadavky, produkční a kvalitativní charakteristiky a pěstitelské postupy u jednoletých pícnin (kukuřice na siláž a na zelené krmení, pícní obiloviny, luskoviny a luskovinoobilné směsky, brukvovité pícniny, krmné okopaniny a meziplodiny) a u víceletých pícních cenóz (vojtěška, jetele luční, jetel plazivý a další druhy jetelovin, pícní trávy a jetelovinotravní směsi). Všeobecná charakteristika, význam a uplatnění travních porostů v krmivové základně a v krajině. Biologická a ekologická východiska obhospodařování travních porostů. Obhospodařování a využívání travních porostů. Ekologicko-ekonomická syntéza v pícninářství.