Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu inovací v oblasti teorie i praxe. Předmět představuje studentům souvislosti mezi konkurenceschopností a stále narůstajícím významem inovací v organizacích. Předmět Management inovací rozšiřuje znalosti získané z magisterského studia v rámci předmětu Řízení změn a inovací. V dnešním turbulentním světě a době neustále se proměňujícího prostředí organizací je nutné pružně reagovat a umět se neustále přizpůsobovat daným změnám. Organizace, které chtějí v těchto podmínkách uspět, se musí odlišit nebo alespoň vyrovnat svým konkurentům a musí nepřetržitě reagovat na nové požadavky zákazníků. Jedná se tak o neustálý proces inovací, a změn uvnitř podniku, které těmto subjektům zajišťují udržení jejich konkurenceschopnosti a dosažení požadovaného úspěchu. Inovační myšlení se stává klíčovou kompetencí manažera, zvláště v období průmyslu 4.0. Součástí práce manažerů se tak stává efektivní řízení inovačního procesu. Výrazný důraz je v předmětu kladen na rozdělení dvou pohledů na inovace: makroekonomický pohled (pojetí konkurenceschopnosti, podpora podnikání a inovačních aktivit, ochrana duševního majetku) a mikroekonomický pohled (inovační strategie, inovační proces, řízení změn). Pozornost je také kladena na představení základních teoretických inovačních přístupů (modelů) a zároveň taktéž na poskytnutí základního přehledu o současných a budoucích inovačních záměrech ekonomiky - Průmysl 4.0, inovační podnikání a podnikavost. Studenti získají vědní základ pro pochopení inovací v systémovém a procesním kontextu a také si prohloubí znalosti a dovednosti v oblasti přípravy a efektivní implementace inovace. Naučí se vytvořit správnou inovační strategii, vymezit inovační proces a zhodnotit ho. Studenti budou umět rozvíjet a řídit způsobilost organizace a týmu k inovacím. Absolvováním předmětu tak budou schopni zvládnout nejen teoretické přístupy k problematice řízení inovací, ale také pochopí význam inovací pro konkurenceschopnost organizací i celých ekonomik, budou umět využívat moderní nástroje a techniky inovačního managementu, které jim umožní efektivně řídit inovace v organizacích, a také získají přehled v oblasti problematiky řízení změn, inovačního podnikání a Průmyslu 4.0.