Kurz poskytuje komplexní pohled na stress management v podnikovém prostředí a nabízí praktické nástroje a strategie pro efektivní řízení stresu na moderních pracovištích. Studenti se naučí identifikovat hlavní zdroje stresu v podnicích a získají znalosti o strategiích pro prevenci a eliminaci pracovního stresu. Zvláštní pozornost je věnována vlivu digitalizace a technostresu na pracoviště, včetně výzev spojených s prací na dálku, hybridními pracovními modely a řízením pracovníků pomocí AI. Jsou zkoumány dopady stresu na zdraví, spokojenost a výkonnost zaměstnanců, stejně jako jeho ekonomické a sociální dopady
na podniky. Obsahuje také dvě hlavní části zaměřené na individuální a organizační strategie stress managementu, včetně nástrojů a technik. Předmět zahrnuje také přehled o nejnovějších trendech v oblasti stress managementu, včetně digitálních inovací a nových terapeutických přístupů - mobilních a webových intervencí. Pozornost je také věnována legislativnímu rámci a mezinárodním perspektivám v oblasti řízení stresu. Součástí kurzu je také přednáška odborníka z praxe a aplikace teorií a metod v reálném pracovním prostředí prostřednictvím případových studií a příkladů dobré praxe. Předmět připravuje studenty  na řešení současných i budoucích výzev v oblasti řízení stresu na pracovišti.