Předmět je součástí bloku pedagogické přípravy se zaměřením na oblast osobnostně sociální výchovy, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a na reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení při práci s jednotlivci i skupinami a posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích. V návaznosti na předměty OSV 1 a paralelně k OSV 2 a OSV 3, kde těžištěm je osobnostní formace studentů s důrazem na rozvoj schopnosti sebereflexe a reflexe vlastního veřejného jednání, předměty OSV 4 a 5 posouvají těžiště směrem k sociální dimenzi osobnostního rozvoje s důrazem na rozvoj kritického a tvořivého myšlení, rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti účastnit se aktivně dialogu, vést (facilitovat) dialog ve skupině a reflektovat vlastní angažovanost v tomto dialogu. Předměty OSV 4 a OSV 5 jako metodický rámec využívají prvky programu Filozofie pro děti (srov. Lipman 2003).