Cíle předmětu: Cílem předmětu je získání praktických dovedností pro "geografický" popis jevů a prostoru kolem nás s důrazem na zlepšení výuky geografie. V semináři budou diskutovány vybraná témata geografie a jejich možné zařazení ve výuce středoškolské geografie ve formě vizualizace prostorové informace (tvorba mapy, webové prezentace, praktické pomůcky pro výuku apod.).