Cílem předmětu je seznámit studenty se základními koncepty kvality života a sociálních determinant zdraví, jejich vzájemnou provázaností, způsoby měření. Komplexita v multidimenzionálním náhledu na život člověka umožňuje volbu efektivnějších nástrojů sociální a zdravotní politiky. Základním teoretickým rámcem tvořícím obsah tohoto předmětu je koncepce sociálních determinant zdraví publikovaná v roce 2003 Marmotem a Wilkinsonem.