Předmět připraví studenta tak, aby byl schopen samostatně zpracovat zvolené téma své bakalářské práce. Poskytne mu vědomosti a dovednosti ke zpracování, napsání a obhajobě bakalářské práce. Dojde k rozvoji odborných kompetencí studenta ke zpracování odborné problematiky tak, aby prokázal svoji schopnost analýzy zvoleného problému a syntézu poznatků a pochopení problému v kontextu s literaturou. Osobnostně-sociálním cílem předmětu je osvojení si schopnosti prezentace tj. rétorické dovednosti. 

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním penzem informací z pedagogiky a její význam pro práci porodní asistentky. Vést studenta k pochopení vztahu mezi výchovou pacienta a léčbou. Seznámit studenta se specifikou výchovného působení porodní asistentky. Připravit studenty k samostatné aplikaci edukačních programů zdraví a prevence nemocí na úrovní primární, sekundární i terciární prevence. Umožnit studentům propojení znalostí z jiných předmětů (Komunikace, Ošetřovatelský proces, Teorie ošetřovatelství).