Předmět přinese studentům aktuální poznatky z fungování veřejné správy a hierarchického plánování. Hierarchické plánování je typickým příkladem tzv. "top-down" přístupu, který je více politický a direktivní. Pro strategické plánování je typické dlouhodobé časové měřítko a rozsáhlé prostorové vymezení. Taktické plánování je střednědobé, na úrovni středně velkých regionů, a jeho úlohou je především naplňovat strategické cíle. Taktické plánování by mělo definovat nástroje, prostředky a metody, ve kterých bude stanoven přesný časový harmonogram a pořadí aktivit, které budou nezbytné pro dosažení dlouhodobého cíle, a tím propojení strategického a operativního managementu. Studenti se budou zabývat hierarchickým systémem plánování v České republice. Budou jim zpřístupněny dlouhodobé strategické a taktické dokumenty na národní a regionální úrovni.