Cílem semináře je uvést studenta do četby a interpretace odborného textu v angličtině.

Obsahem kurzu je četba filosofických textů v angličtině a reflexe problematiky, o níž texty pojednávají, v širším kontextu. Porozumění textům je prohloubeno pomocí cílených otázek.
Tématem zimního semestru je odpovědnost. Téma je představeno z dvou odlišných aspektů prostřednictvím dvou textů. Prvním je text „Two Kinds of Military Responsibility“ Michaela Walzera, který na vyhroceném příkladu vojenské odpovědnosti uvádí problematiku dvojí odpovědnosti – odpovědnosti v rámci hierarchické struktury (organizace) k nadřízeným a k podřízeným a odpovědnosti obecně lidské, kterou má každý člověk jako morální činitel ke všem ostatním lidem. Druhým je text „Moral Responsibility towards Future Generations of People“, který představuje některé základní problémy populační etiky a srovnává způsoby, jakými je lze řešit v deontologickém (kantovském) paradigmatu a v paradigmatu konsekvencialistickém (utilitaristickém).

Studenti podrobně prostudují oba texty a zodpoví doprovodné otázky, které nejen umožňují ověřit míru porozumění, ale také zaměřují pozornost studentů k podstatným bodům obsahu. Povinné texty studenti doplní relevantním filosofickým textem podle vlastního výběru a formou písemné úvahy reflektují určitý vybraný aspekt problematiky odpovědnosti, přičemž využijí myšlenek z obou povinných textů a z textu, který si sami vybrali, a všechny texty řádně ocitují. Studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby svou úvahu vztáhli ke zkušenostem z praxe.