Seznámení se sociologií jakožto vědeckou disciplínou a jejím vztahem k dalším disciplínám. Zaměření se na období klasické sociologie, její představitele a základní témata. Nastínění procesu socializace a institucionalizace. 
Předmět sociologie a její vztah k jiným společenským vědám, nástin hlavních historických etap vývoje světové sociologie od jejího vzniku po současnost, akcentování vlivu postmoderny, globalizace na stav společnosti. Seznámení se základními etapami vývoje české sociologie.