Předmět obsahuje možnosti aplikace teoretických poznatků a praktických dovedností z didaktiky (s využitím alternativních metod) v teoretické výuce a přípravě praktického vyučování v odborných učebnách a na klinickém pracovišti. Seznamuje s novou rolí sestry mentorky, činností supervize a uplatnění teoretických poznatků a praktických dovedností z didaktiky v rámci vedení a edukace oš. týmu. Student/ka je připraven/a tak, aby byl/a schopen/a samostatně využít vyučovací metody a techniky včetně pedagogické komunikace, supervize a kritického myšlení ve vyučovacím procesu při působení v teoretické i praktické výuce ošetřovatelských předmětů a byl/a schopen/na efektivně pracovat s pedagogickou dokumentací i v roli sestry mentorky na pracovišti. Student/ka je seznámen/a se specifickou problematikou výuky v ošetřovatelských předmětech. Student/ka procvičí vyučovací metody a techniky v teoretické i praktické výuce ošetřovatelských předmětů. Student/ka si osvojí dovednosti pedagogické komunikace. Student/ka je připraven/a k tvorbě pedagogické dokumentace. Student/ka samostatně aplikuje dovednosti z oblastí supervize a kritického myšlení do výuky, vedení studentů a jejich hodnocení a také pro využití těchto dovedností v roli sestry mentorky na pracovišti.